logo

SKARGI I WNIOSKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 31 lipca 2009 15:16
PrawoKażdy obywatel ma prawo wnieść skargę lub wniosek. Sposób i tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy zawarte w Dziale VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). Wnoszone skargi mogą dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez pracowników Komendy Powiatowej, przewlekłego załatwiania spraw, naruszenia praworządności albo interesów samych skarżących. Natomiast przedmiotem składanych wniosków mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

  • ustnej do protokołu (poprzez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie Komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza "Protokół przyjęcia skargi, wniosku, - data przyjęcia skargi, wniosku,  - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,  - imię i nazwisko przyjmującego skargę, wniosek, - zwięzły opis treści sprawy oraz podpisy przyjmującego i wnoszącego skargę lub wniosek;
  • pisemnie;
  • faksem na nr (042) 22 54 326;
  • pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Skargi i wnioski są rozpatrywane i merytorycznie załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Wszystkie skargi i wnioski skierowane do Komendy Powiatowej podlegają wpisowi w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

Poprawiony ( poniedziałek, 05 października 2020 10:19 )