logo

Przetargi ogłoszone

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Czym różnią się zamówienia publiczne od zwykłych zamówień?

Do zamówień publicznych znajduje zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która w bardzo rygorystyczny sposób reguluje sposób wyboru oferty. Ustawa ta wprowadza wiele obostrzeń, które nie są stosowane przy zwykłym negocjowaniu umów między przedsiębiorcami.

Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych?

1) Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w pkt. 1-3 pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego
lub zarządzającego;
4) szereg innych podmiotów w wypadkach wskazanych w Prawie zamówień publicznych.

Wyszukiwarka zamówień publicznych:

Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Autor Odsłony