DOSTAWA NOWEJ MOTOPOMPY PRZEWOŹNEJ DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 września 2010 11:25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2010 R. - ZAŁĄCZNIK NR 1.

 


Znak sprawy: PT – 2370/3/10                                                     Pabianice, dnia 1 września 2010 r.
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH
95 – 200 Pabianice, ul. Kilińskiego 4,
tel. 42 22 54 300 lub 308, faks 42 22 54 326, www.strazpozarna.com.pl

 


ogłasza przetarg nieograniczony na
„Dostawę 1 szt. fabrycznie nowej motopompy przewoźnej do wody zanieczyszczonej”
wspólny słownik zamówień CPV 34.14.42.13-4 (motopompy)

 

 1. Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 6 tut. komendy lub pobrać ze strony internetowej www.strazpozarna.com.pl
 2. Wielkość zamówienia: 1 szt. motopompy przewoźnej do wody zanieczyszczonej dużej wydajności wraz z osprzętem. Motopompa musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
 3. Wartość zmówienia: poniżej 125 tys. euro.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 19 listopada 2010 r.
 8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Względem Wykonawcy nie może być podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnienie warunków zostanie dokonane na podstawie przedłożonego przez Wykonawców oświadczeń wg wzorów załączonych do SIWZ.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
 11. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pok. 3, I piętro) upływa 13 września 2010 r. o godz. 10.00.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – I piętro) w dniu 13 września 2010 r. o godz. 10.30.
 13. Termin związania ofertą wynosi 30  dni.
 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 15. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 16. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
 17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 19. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Maciej Łubisz  42 22 54 308 w godz. 8.00 – 14.00,
 20. Dariusz Fuks    42 22 54 311 w godz. 8.00 – 14.00.
 21. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 272974 w dniu 1.09.2010 r.


podpisał:
Komendant Powiatowy PSP
w Pabianicach

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SWIZ]1944 Kb01.09.2010 11:30
Pobierz plik (załącznik_nr_1_pompa.pdf)Załącznik nr 1[Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,]159 Kb14.09.2010 19:30
Poprawiony ( piątek, 13 maja 2016 07:34 )