logo

ODBIORY BUDYNKÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
piątek, 14 marca 2014 12:22

Kompetencje w zakresie odbiorów budynków.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”  - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach
ul. Kilińskiego 4
95 - 200 Pabianice

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

· lokalizację obiektu – adres,

· przeznaczenie obiektu,

· ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,

· inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wymagane dokumenty.
Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:

· decyzja – pozwolenie na budowę,

· dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

· dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg. których zostały wykonane):
- instalacji sygnalizacji pożarowej,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
- stałych urządzeń gaśniczych,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;

· protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:

- sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,

- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),

- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,

- pomiar szczelności instalacji gazowej*,

- protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,

- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*,

- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;

· protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:
- konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;

· aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,

· aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.

· obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,

· w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z obowiązującymi normami,

· dla obiektu powinna opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mające ponad 50 miejsc noclegowych.

5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

a. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

b. występuje zagrożenie wybuchem.

7. Garaże wielopoziomowe.

8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

11. Tunele o długości powyżej 100 m.

*jeśli przewidziano w obiekcie

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.doc)Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.doc[ ]41 Kb01.02.2018 11:33
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:03 )
 
INFORMACJA DLA JEDNOSTEK OSP Z POWIATU PABIANICKIEGO W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2014 17:40

Konieczność składania sprawozdania wynika z art. 98 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Każda jednostka, która dokonuje zakupów, jest zobowiązana złożyć takie sprawozdanie Prezesowi Zamówień Publicznych do 1 marca każdego roku, za rok ubiegły.

Wzór sprawozdania oraz informacje, jakie powinny być w nim zawarte, zostało określone w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. (Dz. U. 2013, poz. 1530).

Nowością jest to, że w sprawozdaniu za 2013 r. należy umieszczać również zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy, tzn. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.

Praktycznie wszystkie drobne zakupy, które każda jednostka dokonywała, powinny zostać zsumowane i wpisane do tabeli w wierszu nr 1.

Należy pamiętać, że ma to być wartość netto – czyli bez podatku VAT.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie.pdf)Rozporządzenie.pdf[ ]366 Kb12.02.2014 17:45
Poprawiony ( środa, 12 lutego 2014 17:45 )
 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lutego 2014 15:29

W dniu 6 lutego 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach odbyło się zebranie sprawozdawcze członków  Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego przy tutejszej Komendzie.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Pabianicach Jerzy Sobierajski , który po powitaniu zebranych, przedstawił sprawozdanie z działalności za 2013 r.

Następnym punktem zebrania było przedstawienie projektu planu działania Koła na rok 2014.

Po odczytaniu kolejnych punktów planu nastąpiło głosowanie zatwierdzające nowe przedsięwzięcia.

Załączniki:
Pobierz plik (P2060055.JPG)P2060055.JPG[ ]3070 Kb13.02.2014 12:53
Pobierz plik (P2060056.JPG)P2060056.JPG[ ]3116 Kb13.02.2014 12:51
Pobierz plik (P2060057.JPG)P2060057.JPG[ ]3191 Kb13.02.2014 12:54
Pobierz plik (P2060059.JPG)P2060059.JPG[ ]2961 Kb13.02.2014 12:55
Pobierz plik (P2060061.JPG)P2060061.JPG[ ]2955 Kb13.02.2014 12:57
Poprawiony ( czwartek, 13 lutego 2014 12:57 )
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W KP PSP w PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lutego 2014 15:24

W dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej 85/87 odbyło się jubileuszowe, piętnaste z kolei, spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów pożarnictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni  goście w osobach: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi Ireneusz Mańko, Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Jerzy Rzepkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach Mieczysław Serwa, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach asp. Paweł Orłowski.

Jubileuszowe spotkanie opłatkowe rozpoczął Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Pabianicach Jerzy Sobierajski. Powitał zaproszonych gości, emerytów i rencistów PSP oraz złożył życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom. Ksiądz Kapelan Jerzy Rzepkowski odmówił modlitwę, poświęcił opłatki po czym zgromadzeni składali sobie nawzajem życzenia. Następnie wszyscy zebrani zasiedli do wspólnego stołu i konsumowali przygotowane potrawy. Po uroczystym obiedzie rozpoczęto wspaniałą zabawę przy dźwiękach zespołu muzycznego.

Załączniki:
Pobierz plik (DSC05646.JPG)DSC05646.JPG[ ]157 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05647.JPG)DSC05647.JPG[ ]141 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05648.JPG)DSC05648.JPG[ ]139 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05649.JPG)DSC05649.JPG[ ]144 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05650.JPG)DSC05650.JPG[ ]153 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05651.JPG)DSC05651.JPG[ ]145 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05652.JPG)DSC05652.JPG[ ]140 Kb07.02.2014 15:41
Pobierz plik (DSC05667.JPG)DSC05667.JPG[ ]143 Kb07.02.2014 15:41
Poprawiony ( piątek, 07 lutego 2014 15:42 )
 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Szafrańska-Wójt   
czwartek, 16 stycznia 2014 09:56

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach informuje, że zebranie sprawozdawcze członków Koła odbędzie się w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 4.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Powiatowego
Jerzy Sobierajski

Poprawiony ( czwartek, 16 stycznia 2014 10:01 )
 
GRAFIK DYŻURÓW ZARZĄDU KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Szafrańska-Wójt   
czwartek, 16 stycznia 2014 09:40

W związku z użyczeniem pomieszczenia dla Koła przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 4,  dyżury członków Zarządu Koła są pełnione w godzinach 10:00 - 12:00 w następujących dniach:

2 stycznia 2014 r., 6 lutego 2014 r., 6 marca 2014 r., 3 kwietnia 2014 r., 8 maja 2014 r., 5 czerwca 2014 r., 4 września 2014 r., 2 października 2014 r., 6 listopada 2014 r., 4 grudnia 2014 r.

Wszelkie sprawy związane z obsługą socjalną emerytów i rencistów pożarnictwa są załatwiane przez Justynę Szafrańską-Wójt - pracownika socjalnego w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 4; nr tel. 42 22 54 300 (centrala), fax 42 22 54 326.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki, prosimy o kontakt z Prezesem Jerzym Sobierajskim pod nr tel. 601 932 169 lub na adres poczty internetowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony ( czwartek, 16 stycznia 2014 09:51 )
 
I MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W MMA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 października 2013 12:45

W dniach 19-20 października 2013 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przy ul. Sobieskiego 36 odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA.

Załączniki:
Pobierz plik (1.JPG)1.JPG[ ]3070 Kb21.10.2013 14:12
Pobierz plik (2.JPG)2.JPG[ ]3222 Kb21.10.2013 14:14
Pobierz plik (3.JPG)3.JPG[ ]3219 Kb21.10.2013 14:15
Pobierz plik (4.JPG)4.JPG[ ]3139 Kb21.10.2013 14:16
Pobierz plik (5.JPG)5.JPG[ ]3085 Kb21.10.2013 14:19
Pobierz plik (6.JPG)6.JPG[ ]3199 Kb21.10.2013 14:20
Pobierz plik (7.JPG)7.JPG[ ]3049 Kb21.10.2013 14:21
Pobierz plik (8.JPG)8.JPG[ ]3041 Kb21.10.2013 14:22
Pobierz plik (9.JPG)9.JPG[ ]3091 Kb21.10.2013 14:26
Poprawiony ( poniedziałek, 21 października 2013 14:29 )
 
"PODWIŃ RĘKAW, PODARUJ ŻYCIE" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Giza   
piątek, 11 października 2013 07:32

W dniu 19 października br. na parkingu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, w godzinach 10:00-13:00, będzie można oddać krew dla chorych na białaczkę, w ramach akcji "Podwiń rękaw, podaruj życie".

Poprawiony ( piątek, 11 października 2013 13:49 )
 
CZAD - CICHY ZABÓJCA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Kuśmirowski   
poniedziałek, 07 października 2013 01:00

"BĄDŹ CZUJNY!!!

Okres grzewczy, powoduje  zagrożenie zatrucia czadem!!!

Gaz cichy zabójca

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Załączniki:
Pobierz plik (czad_1_10_13.pdf)czad_1_10_13.pdf[ ]154 Kb07.10.2013 13:49
Pobierz plik (tlenek_wegla.pdf)tlenek_wegla.pdf[Broszura dot. wentylacji w pomieszczeniu oraz ograniczenia zagrożenia dot. czadu.]855 Kb10.03.2009 14:05
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:18 )
 
MANEWRY POWIATOWE "KSAWERÓW 2013" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Giza   
środa, 11 września 2013 11:21

W hali handlowo-usługowej, zlokalizowanej na terenie łódzkiego rynku rolno-spożywczego w Ksawerowie przy ul. Szkolnej podczas prac remontowych przy zachodniej ścianie budynku doszło do zaprószenia ognia i zapalenia składowanych materiałów palnych, tj. drewniane palety, tekturowe opakowania itp.

Poprawiony ( środa, 11 września 2013 12:27 )
 
BEZPIECZNIE NAD WODĄ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
czwartek, 27 czerwca 2013 07:05

 

Przyjemna aura i zielone tereny nakłaniają nas do tego aby spędzić czas aktywnie nad wodą, czy to w ramach plaż kąpieliskowych czy też żeglując. Ruch i świeże powietrze to idealni terapeuci dla zdrowia fizycznego i psychicznego każdego człowieka. Aby jednak wrócić z wypoczynku zgodnie z planem i w pełni zregenerowanymi siłami należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i zdrowym rozsądku. 

Co roku podczas okresu letniego z powodu nierozwagi, braku wiedzy i wyobraźni dochodzi do wypadków, w których toną ludzie.


Zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie:

NIE WCHODZIĆ DO WODY W MIEJSCACH GDZIE JEST WIDOCZNY ZAKAZ KĄPIELI ORAZ W MIEJSCACH NIESTRZEŻONYCH – STWARZA TO SYTUACJĘ PODWYŻSZONEGO RYZYKA UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA.


1/. Nagłe wpadnięcie do wody jest bardzo niebezpieczne - człowiek pod wpływem nagłego bodźca termicznego - zimna, wykonuje odruchowy, głęboki wdech - można sprawdzić na sobie, wchodząc pod zimny prysznic - jeżeli ten wdech wykona po zanurzeniu, pod wodą - może utonąć!

2/. Jeżeli jednak zdarzy się nagłe wpadnięcie do wody - należy starać się zatkać ręką usta i nos - aby "przełamać" odruch i uchronić się od wciągnięcia wody do dróg oddechowych.

3/. Praktycznie każda osoba może utrzymać się na powierzchni wody nie wykonując ruchów pływackich - należy, będąc w wodzie - po nagłym wpadnięciu lub w przypadku konieczności odpoczynku położyć się na grzbiecie, maksymalnie wygiąć ciało do tyłu (jakby wykonując "mostek"), ręce skierować w kierunku kostek i stóp - w takiej pozycji otwory oddechowe (usta i nos) pozostają nad powierzchnią wody, a nogi jakby "sięgają” w stronę dna. Należy wykonywać, w miarę możności, szybkie wdechy, utrzymywać powietrze w płucach maksymalnie długo, aż do szybkiego wydechu i wdechu. Taka pozycja pozwala na odpoczynek, uspokojenie i wytrzymanie ew. bolesnego kurczu mięśni bez panicznych ruchów, które są śmiertelnie niebezpieczne.
Najlepiej zwrócić się przodem do fali (nogami do fali) - czując unoszenie i napływ fali nie wykonuje wdechu lub go przerywa - po chwili zorientuje się w rytmie fal i dostosuje rytm oddechowy.... Ta pozycja daje szansę, a nie gwarancję...

4/. Osoba tonąca ma odchyloną do tyłu głowę, otwarte oczy, otwarte usta, a rękami wykonuje ruchy w płaszczyźnie pionowej, "ptasie", okresowo może znikać i pojawiać się na powierzchni wody - NIE WOŁA POMOCY !!!!! (jest we władaniu odruchów mających na celu wykonanie wdechu). Dorosły w ten sposób walczy przez ok. 60 sekund, dziecko - ok. 20 - 30 sekund !!! Czasem dzieci sprawiają wrażenie jakby się beztrosko bawiły - nie krzyczą, to usypia czujność !! STAŁA obserwacja wszystkich kąpiących się to absolutna konieczność dla opiekunów i ratowników.

5/. Po wpadnięciu do wody w kamizelce asekuracyjnej należy, zwłaszcza w zimnej wodzie, przybrać pozycję "embrionalną": kolana podciągnięte do klatki piersiowej, a dłonie osłaniające gardło - dla zmniejszenia powierzchni utraty ciepła.

6/. W przypadku kilku osób w kamizelkach należy się zgrupować w ścisły krąg dla zmniejszenie przepływu wody i utraty ciepła - woda stojąca przewodzi ciepło (wychładza) 25 razy szybciej, niż powietrze, woda bieżąca - do 250 razy !!!

7/. W przypadku dostępnego dla rozbitków obiektu pływającego (deska, skrzynka itp.) należy jak największą powierzchnią ciała wydostać się ponad powierzchnię wody - to zmniejsza ryzyko wychłodzenia (czasami mimo subiektywnego odczucia, że w wodzie jest cieplej).

8/. W przypadku wpadnięcia do wody o silnym prądzie, np. w czasie powodzi lub rzeki, nie należy "łapać się" elementów konstrukcyjnych, gałęzi, korzeni itp, o ile nie ma możliwości natychmiastowego wyjścia z wody. Oczekiwanie na pomoc w szybkim nurcie grozi śmiertelnym wychłodzeniem!!! Należy dać się znosić z prądem do momentu wypłycenia wody lub wyrzucenia na brzeg. 20 cm nurt może przewrócić dorosłego człowieka, rwący strumień powodziowy o głębokości powyżej kolan może stanowić śmiertelne zagrożenie! Nie należy przechodzić bez potrzeby przez zalaną ulicę, w razie konieczności rozważyć pozycję „na czworaka”.

9/. W wodzie o temp. poniżej 220C, a więc prawie zawsze w Polsce, postępuje wychłodzenie poszkodowanego. Należy pamiętać, że w czasie ratowania poszkodowanego nie wolno oczekiwać ani domagać się od niego współpracy - wychłodzenie może zmniejszyć lub znieść zdolność do działań celowych, co powoduje np. puszczenie liny, bosaka, zaburzenia oddychania i orientacji.

10/. Po wpadnięciu do wody nie należy próbować zdejmować ubrania. Większość tkanin po całkowitym namoknięciu ma pływalność zerową (unosi się tuż pod powierzchnią wody), a zawsze stanowi izolację termiczną. Nowoczesne tkaniny mogą tworzyć pęcherze powietrzne zwiększające pływalność i izolacje termiczną. Kalosze często, mając w nosach powietrze, zwiększają pływalność poszkodowanego.

11/. Każdy poszkodowany nieprzytomny lub po urazie głowy/kręgosłupa powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego.

12/. Każdy poszkodowany zagrożony wychłodzeniem powinien być wydobywany z wody W POZYCJI POZIOMEJ.

13/. Po wydobyciu z wody osoby wychłodzonej zdejmujemy mokrą odzież, osuszamy ciało unikając tarcia i okrywamy kocem lub/i folią termoizolacyjną - ruchy poszkodowanego ograniczamy do minimum.
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:19 )
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 23